head shot of Dorothy Zahor

Dorothy Zahor PhD Student

zahord@oregonstate.edu