portrait of Zach Randell

Zachary Randell, (conferred )

randellz@onid.oregonstate.edu

Advisor